Informace o škole

Pravoslavná Cyrilometodejská škola, je dobrovolná organizace.

Hlavními cíly vzdělávacího procesu je doplnění náboženského vzdělání v duchu křesťanské morálky a tradic pravoslavné církve, vzdělávání jedince s pevným přesvědčením a křesťanským pohledem na svět a pevnými morálními zásadami. Jelikož duchovní výchova je prostředkem k hlubšímu pochopení církevního života, neoddělitelnou a podstatnou součástí výuky je také účast v bohoslužbách, zpovědi a svatém přijímání.

Nedělní škola má tyto cíle:

  • vysvětlení pravoslavných představ o Bohu, o světě, o člověku i o sobě samém
  • studium Božího zákona
  • pochopení pravoslavných dogmat
  • studium dějin pravoslavné církve
  • vysvětlení obsahu a smyslu bohoslužby
  • vysvětlení morálních zásad v rozmanitých oblastech současného života
  • výchova v lásce k bližním a k milosrdenství
  • příprava k tvůrčí činnosti v různých oblastech světského života
  • příprava žáků k rodinnému životu a výchově dětí v duchu pravoslavných křesťanských zásad.

Pravoslavná škola není jen hodiny a lekce! Je to skutečně pravoslavná komunita s bohatou životní aktivitou. Poutě, společné slavení náboženských svátků, dětský pravoslavný tábor. To vše jsou nedílné součásti našeho školního života.

 

Zpráva o historii a současnosti Nedělní školy. 2016

Na podzim roku 2007 byla s požehnáním blaženého metropolity Kryštofa v chrámě sv. Mikuláše otevřena naše nedělní škola sv. Ludmily, kněžny české. Zpočátku se výuka Zákona Božího a církevního zpěvu konala přímo v chrámě, vždy v neděli po sv. liturgii. Když ale rodiče viděli obtíže, spojené s výukou v chrámě, obrátili se na vladyku Kryštofa s prosbou, aby pro Nedělní školu zajistil jiné prostory.

Již v druhém pololetí byly pro školu získány prostory v budově v Karlíně, kterou si Pravoslavná církev pronajala. Na svátek svatých Sebastijských mučedníků byla posvěcena jedna třída, kde už se konala o sobotách pravidelná výuka. Protože jsme poznali a uvědomili si, že úkol Nedělní školy spočívá nejen ve výuce základům pravoslavného učení, duchovní výchově ve věcech víry a zbožnosti, ale také v praktické účasti na bohoslužbách, vyslovili jsme přání vybudovat vlastní domovní chrám. Po vyprošení si požehnání u blaženějšího vladyky Kryštofa, byl za pomoci rodičů a dalších dárců v jedné ze tříd vybudován chrám, zasvěcený Třem světitelům.

21 září 2008, na svátek Narození Přesvaté Bohorodice, posvětil metropolita Kryštof chrám a další tři třídy. Tak se v životě nedělní školy začala psát nová kapitola. V čele školy stál o. Václav Míšek, který konal přednášky pro dospělé, duchovním otcem byl ustanoven archimandrita Sergij Ivannikov, který rovněž přednášel dospělým. Vyučujícím Zákona Božího pro skupiny mladších i starších dětí byl ustanoven podjáhen Vasilij Čerepko a církevní zpěv vyučovala Světlana Zatonskaja. Každou sobotu školu navštěvovalo více než 50 lidí, někdy počet účastníků výuky dosahovalo až 70 lidí.

Byly vytvořeny 3 skupiny:

mladší – děti od 6 do 9 let

starší – děti od 10 do 15 let

dospělí – rodiče a všichni, kteří projevili zájem.

Před výukou se konala Božská liturgie, na které se děti účastnily přisluhováním v oltáři a zpěvem na klirose. Prakticky všechny děti se zpovídaly a přijímaly. Po liturgii následoval společný oběd a vlastní výuka. Život školy běžel ve svých kolejích, připravovaly se nové plány, ale brzy se dostavily i vážné problémy. V roce 2009 byla zrušena smlouva o pronájmu budovy a nedělní škola se ocitla prakticky na ulici. Jako vždy přispěchal na pomoc metropolita Kryštof, který nedělní školu přijal do své skromné rezidence. Tam také, na pozemku rezidence v malé letní besídce sloužil vladyka pro děti svatou liturgii. Tak skončil druhý rok školní rok naší nedělní školy. V létě byl pro účastníky naší školy zorganizován letní tábor, který se konal v malebném koutě české země, na Slapech.

Následující školní rok 2009-2010 začal už v nové budově. Majitelka mateřské školu ze soucitu k našemu ubohému postavení poskytla u sebe nedělní škole azyl. Mnozí, když viděli takovou sitauci, kdy jsme víceméně neměli stálou budovu a muselo se přejíždět z chrámu do školy a tam připravovat třídy jakoby to bylo vždycky poprvé a další provozní problémy, ze školy odešli. Ale jádro, které se vytvořilo už při zrození školy, pokračovalo ve své práci.

Z Boží vůle zaslal v dubnu 2010 alexandropolský metropolita Anfim Blaženému metropolitovi Kryštofovi dopis, ve kterém pozval českou mládež, aby si odpočinula v pravoslavném táboře na břehu Egejského moře. Vladyka Kryštof předal toto pozvání Pražské nedělní škole, která zorganizovala zájezd do Řecka.

Následující školní rok 2010 – 2011 jsme začali opět v nové budově na Sibiřském náměstí. Ruská pravoslavná církev, reprezentovaná představeným svého Podvoří v Karlových Varech, prot. Nikolajem Liščenjukem, když dostala jako dar tuto budovu, laskavě souhlasila s přidělením části prostor pro potřeby nedělní školy. S novým elánem jsme začali nový školní rok. Péčí rodičů a dětí byly uskutečněny rozsáhlé práce, nutné k tomu, aby byly vybudovány třídy v budovách, které se nepoužívaly více než 10 let. K tomu bylo zapotřebí i nemalých finančních prostředků, které poskytly některé pražské farnosti, podvoří RPC v Karlových Varech, farnost v Liberci a také rodiče dětí z nedělní školy. Zpočátku bylo všechno nádherné, všichni se velmi radovali z toho, že po dlouhém stěhování škola našla svůj přístav. Ale radost netrvala dlouho. Už na začátku druhého pololetí se objevily problémy s topením. Tehdejší pronajímatel, který se zavázal platit za komunální služby, na začátku příštího roku bez upozornění vypnul světlo, teplo i vodu a vyhnal nedělní školu na ulici.  Na přímluvu  o. Vladimíra Ambrosimova, nás přijalo Ruské centrum vědy a kultury, kde jsme se nacházeli od roku 2012 do 2014. Od roku 2014 se výuka konala o sobotách (u chrámu sv. Mikuláše) a o nedělích (u chrámu Zesnutí Přesvaté Bohorodice na Olšanech).V 2015 roce výuka probíhala v sobotu a neděli v pronajatých prostorech (u chrámu Zesnutí Přesvaté Bohorodice na Olšanech). V roce 2016 s požehnáním arcibiskupa Pražského a českých zemí Michala, škola byla přejmenovaná na Pravoslavná Cyrilometodějská škola.

Od začátku nového školního roku 2016/17 škola pracuje na dvou farnostech: o sobotách v Katedralním chramu sv.Cyrila a Metodije a o nedělich v chramu Zesnuti Přesvate Bohorodice na Olšanech.

Nyní hodlám v krátkosti odhalit vnitřní život a činnost Nedělní školy. Školní rok naší nedělní školy obyčejně začíná stejně jako v běžných školách. Výuka probíhá o sobotách a nedělich a vždy jí předchází Božská liturgie. Po bohoslužbách se koná společný oběd, po kterém následuje vlastní výuka.

Existují tři skupiny žáků a studujících:

mladší – děti od 6 do 10 let

starší – děti od 11 do 15 let

dospělí – rodiče a všichni, kteří projevili zájem.

Děti se učí následujícím předmětům: Zákon Boží, Církevní zpěv a kreslení . Ve škole pracuje 9 učitelů (4 kněží a 5 laiků – většinou bezplatně). Pro dospělé přednášejí kněží Pražské eparchie – prot. doc.Vaclav Ježek,prot. Roman Hajdamačenko a diákon Alexandr Lukanič.

Každý rok pořádá Nedělní škola oslavu svátku Narození Kristova pro všechny farníky pražských farností, které se účastní více než 200 lidí. Na Velikonoční  svatky  škola organizuje společne oslavy Vzkříšení Kristova.

Žáci se účastní slavnostního kladení věnců na Den Vítězství na Olšanských hřbitovech.

Během doby existence školy bylo uskutečněno 25 poutních zájezdů:  do Mikulčic,  do Staré Boleslavi,  do Sv. Jana pod Skalou,  do Tetína,2 do Kladna – Lidic,  do Františkových Lázní,  do Karlových Var , do Mnělniku a další.

Rovněž se uskutečnily exkurze s návštěvami svatých míst v Praze (Pražský hrad, muzeum Heydrichiády,  Anežský klášter a dalši).

Během své krátké historie zorganizovala naše nedělní škola 14 pravoslavných táborů (letních, podzimnich a zimních): 11 v Čechách ( Slapy, AŠ,Noví Hradý, Vilemov  a 3 v Řecku.

Několik deti zučastnilo se zajezdu na svatu horu Athos. Do konce  3 z naších žáku stáli se studentí  Athoské Cirkevní  Academie ( Athoniada).

Účastníci Nedělní školy se zúčastnili setkání s různými zajímavými lidmi: s veterány – legionáři VVV, s metropolitou Ilarionem, 3x se známým profesorem protodiákonem Andejem Kuraevem, jeromonachem Dimitrijem Peršinem, autorem filmu Car Bolgarskij Alexandrem Novopašinem, atamenm kubánského kozáckého vojska, generálem Vladimírem Prokofjevičem Gromovem, široce známou Jelenou Ivanovnou Musatovovou, pocházející z první ruské emigrace a s mnoha dalšími.

Nedělní škola má svoje internetové stránky, jejichž návštěvnost několikanásobně převyšuje množství žáků samotné školy.

Jsme vděční všem, kdo pracují ve prospěch nedělní školy, všem, kdo přispívají materiálně na potřeby školy, a přejeme si, aby Hospodin Bůh dal nám všem více svojí lásky, i když děláme jen málo.

                    Praha 2016                                                     jerej Vasil Čerepko